Düşünce Kulübü - Açık Kapı Toplantıları Felsefe Söyleşileri

Düşünce Kulübü - Açık Kapı Toplantıları Felsefe Söyleşileri

AMAÇ : Düşünce Kulübü (DK) ; Bursa sanayi ve iş dünyasını etkileyen alanlarda, ekonomi, toplumsal politika, çevre politikası, bilim ve teknoloji konularında yerel, ulusal veya uluslararası temel eğilimleri saptayarak, gelişmeler üzerindeki etkin unsurları belirlemek, ülke ve Bursa sanayi ve iş dünyasına, vizyon geliştirmeyi amaçlayan düşünceler üretmek, strateji ve politikalar önermek üzere araştırmalar yapan veya yaptıran bir organizasyondur.

Araştırma Konuları
 
BUSİAD Yönetim Kurulu (YK) , araştırma konularını kendisi veya Genel Kurul yönlendirmelerine göre DK ' den isteyebilir veya Kulüp araştırma konularını YK 'na önerebilir ve YK tarafından onaylanmasından sonra çalışmalarını başlatır.
Konular belirli bir veya birkaç sektör veya genel olarak sanayi ve iş dünyasını etkileyen alanlar üzerinde olabilir. Çalışmalar, kendi alanlarında uzmanlaşmış olan şirketlerin kendi işlevlerini ve uzmanlık alanlarındaki faaliyetlerini tekrarlamaz; ortak çıkar konularını ve alanlarını belirleyerek, senaryolar ve çözümler üretmek amacıyla yapılır.
Her bir araştırma için :
- araştırmanın amacı,
- zaman planı,
- katılımcılar / araştırmacılar 
- proje bütçesi
içeren bir proje yönetimi dosyası ile YK 'dan onay alınır.
Düşünceler ve politikaların geçerliliğinden DK sorumludur.
Düşünceler ve politikaların yayınlanması, kamuoyuna açıklanması veya önerilen politikaların işleme konması sorumluluğu YK 'dadır.
 
Araştırma Konuları ( örnekler)
 
DK araştırmalarının amacı, seçilen konulardaki gelişmelerin meydana gelmesiyle ilgili senaryoların tartışılarak , hem bu sonuca yol açabilecek hem de ortaya bu sonuçların meydana gelmesini engelleyecek davranış şekillerinin belirlenmesi ; böylece istenmeyen sonuçların önlenmesine yönelik müdahale imkanlarının araştırılarak , gelişmelerin olumlu seyrini sağlamaya yönelik politikaların araştırılmasıdır.
- Su kıtlığı / petrol ve diğer yakıtların aşırı pahalanması sonucu oluşan durgunluk sonucu pazar daralması ,
- AB ile ilişkilerde üyelik seçeneğinin farklı (olumlu veya olumsuz) gelişmeler göstermesi,
- Bursa ve çevresindeki sanayi kuruluşlarının 5 yıl süre ile cirolarının % 3'ü düzeyinde ar-ge harcaması yapması halinde bölgesel kalkınma dinamiklerinin araştırılması,
- Alternatif / ileri yakıt teknolojilerinin ticari olarak rekabetçi hale gelmesi sonucu mevcut yakıt piyasaları ve bölgesel siyasal dengelerin değişmesi.
 
Organizasyon Yapısı  :
 
Düşünce Kulübü Başkanı
YK tarafından belirlenmiş kriterlere uygun olarak görevlendirilir. BUSİAD üyeleri arasından veya bu iş için uygun olan uzmanlar arasından belirlenebilir.
 
Düşünce Kulübü Üyeleri
BUSİAD üyesi kuruluşlardan, kişisel olarak sürece önemli katkısı bulunabilecek üye veya yeterli özelliklere sahip üye kuruluş çalışanları veya BUSİAD üyesi olmayan kişilerden çağırılı olarak gruba katılmaları sağlanır. Başkan belirlendikten sonra, YK veya Başkanın önerileriyle belirlenerek, en çok iki dönem olmak üzere görev yaparlar.
Bursa için kilit öneme sahip sektörlerden üyelerin bulunmasına özen gösterilir.
Her dönemde bir YK üyesi veya YK tarafından görevlendirilen bir BUSİAD üyesi, DK de görev alır.
 
Araştırmacılar / Program Yöneticileri
Tam zamanlı araştırmacı veya program yöneticileri öngörülmemektedir. Belirlenen çalışma konularına göre, üye kuruluşlardan ve / veya akademik çevreden uzmanların görevlendirilmesi, gönüllülük ve / veya ücret karşılığında yapılır (kriterleri konacak).
Uzun vadeli araştırma konuları için, aynı ilkelere uygun olarak, program yöneticisi görevlendirilebilir.
 
İdari Kadro
İdari işlemler , iletişim, finansal hizmetler, seminer, konferans vs gibi organizasyonların yapılması, varsa WEB siteleri dahil, basın yayın ve iletişim işlerinin yönetimi için ayrı bir yapılanma yaratmadan BUSİAD organizasyonundan yararlanır. Özel programlar için YK onayı ile proje bütçesinden karşılanmak üzere BUSİAD dışından destek alınabilir.
 
Roller :
 
Genel Kurul
DK çalışmalarını yönlendirmek ve üye ilgi alanlarının ( riskler ve gelişme fırsatları) ortaya konarak YK aracılığı ile çalışmaların yönlendirilmesi.                           
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Kurul, Danışma Kurulu ve üyelerle doğrudan temas içersinde üzerinde çalışılması istenen alanların belirlenmesi; DK oluşturmak üzere başkan seçimi, üyelerin seçilmesinde başkanla birlikte çalışılması, belirlenen çalışmaların bütçe ve programlarının onaylanması, DK de görev alan YK üyesi aracılığı ile çalışmaların anlık gidişatının değerlendirilmesi ve gerektiği zamanlarda yönlendirilmesi; dönemsel olarak DK çalışmalarının değerlendirilmesi; araştırma sonuçlarının üyeler, ilgili kamu veya özel kişi ve / veya kurumlarıyla paylaşılması ve kamuoyuna açıklanması.
 
Düşünce Kulübü Başkanı
YK ve DK üyeleri ile araştırma konularını saptamak, araştırma ile ilgili bütçe , plan ve programın hazırlanarak, YK 'dan onay alınması; araştırma için uygun çalışma ekibinin belirlenerek çalışmaların yönlendirilmesi; araştırmanın amacına uygun olarak, onaylanan plan ve program dahilinde yapılmasının sağlaması ve YK'na raporlanması.
 
Düşünce Kulübü Üyeleri
DK başkanı ile uygun araştırma konularının seçimi, araştırma ekibinin tamamlanması, plan ve programın oluşturulması, gerekli hallerde, araştırmaya doğrudan katkı sağlanması, araştırma sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi , nihai raporun değerlendirilmesi.
 
Gelirler ve Etkinlikler :
 
Gelirler
Gelir kaynakları aşağıdaki kalemlerden oluşur:
- BUSİAD kaynaklarından verilen doğrudan destek ,
- BUSİAD üyelerinin özel bağışları,
- Üye olmayan kişi ve kurumlar, yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşları veya STK' nın  sponsorluk veya bağışları,
- Eğitimler, raporlar, seminerler, sipariş üzerine yapılan araştırmalar gibi etkinliklerden elde edilen gelirler.
Üye olmayan kişi ve kurumlar, yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşları veya STK dan sponsorluk veya bağış alınması veya diğer türde maddi destek alınması YK 'un  ön izin ve onayına tabidir. Raporların ücret karşılığında (yayın gelirleri, bazı hallerde eğitimler) dağıtımına veya bedelsiz olarak paylaşılmasına YK karar verir.
Çalışmaların yapılmasına maddi veya diğer türde destek veren kurumlar, kuruluşlar ve araştırma bütçesi, üyelerin denetimine ve kamuoyunun bilgilenmesine açık tutulur.
 
Etkinlikler
Raporlar, kitaplar ve diğer basılı / elektronik ortamda materyal, gazete ve dergilerde makaleler, seminerler, konferanslar, özel görüşmeler, hükümet veya yerel yönetim komisyonlarına veri sağlanması,eğitimler.
 
Araştırma ve raporların nitelikleri
Yüksek nitelikli bireylerle çalışılması, olağan doğruluk, hassasiyet ( kalite) değerlendirmelerinin yapılmaksızın, raporların niteliklerinin, kıdemli üyelerin denetimde olduğu varsayılmasına yol açmaktadır. Bu varsayımdan kaynaklanan zaaf, temel bilgi kaynağı doğrulamalarında ve veri işlemlemelerinde önemli hatalara yol açabilmektedir. Raporların doğrulanabilmeleri için veri toplanması ve işlemlenmesine yönelik yeterli yapısal kurallar ve kontroller oluşturulmalıdır.
DK Başkanı, bilimsel verileri temel alarak değerlendirmeler yapılmasını, düşüncelerin öne sürülmesini , politikalar ve stratejiler önerilmesini sağlar. Bunun için araştırma aşamasının yetkin uzmanlar tarafından, bağımsız olarak tamamlanmasını garanti eder. . Araştırmada kullanılan uzmanların seçimi için yeterli ilke ve prosedürler oluşturarak, ortaya çıkan düşünce ve politikaların saygınlığını garanti edecek bir kurumsallık içinde ve ilkelerine uygun çalışır.
DK, hükümetin veya politik partilerin politikalarının desteklenmesi veya endüstriyel grupların özel çıkarları için kamuoyunu şekillendirmeye yönelik, bilimsel gerçekleri temel almayan çalışmalar yapmaz.
YK, üyelerin ve araştırma görevlilerinin bu ilkelere uygunluğu sağlayacak şekilde oluşturulmasından sorumludur ve DK çalışmaları sırasında BUSİAD ilkelerinin temel alınmasını ve etik kurallara uyulmasını garanti eder.
 
Tam zamanlı çalışanların  motivasyonu
DK üyelerinin ve araştırma görevlilerinin yeterli motivasyonla çalışmaları, DK Başkanı aracılığı ve DK çalışmalarında yer alan YK üyesinin yardımıyla, YK Başkanı tarafından garanti edilir.
 
Finansal denetim
Finansla ilgili işlemler, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Hem harcamaların kontrol altına alınması, hem de bütçenin yönetimi, BUSİAD 'ın yönetiminde uygulanan standart ve ilkelerin, yeterli hassasiyetle uygulanması yoluyla sağlanır.
 
 Anlaşmazlıkların çözümü
DK içinde, DK ile YK ve üyeler arasında oluşabilecek her türlü anlaşmazlıklarda karar merci ; YK ' dır. Anlaşmazlıklarda karar , BUSİAD yönetim kuralları, etik değerleri ve DK çalışmalarını açıklayan belgeler doğrultusunda YK tarafından alınır.